Lainsäädäntö

Asunto-osakeyhtiöissä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä sääntelee tällä hetkellä henkilötietolaki. Henkilötietolaki velvoittaa jo nyt rekisterinpitäjän huomioimaan henkilötietojen käsittelyssä yksityiselämän suojan ja muut yksityisyyden suojaa turvaavat perusoikeudet. Henkilötietolaki velvoittaa taloyhtiön esimerkiksi laatimaan ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteriselosteen ja huomioimaan henkilötietojen käsittelyssä rekisteröidyn oikeudet.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016 ja asetuksen käytännön soveltaminen alkaa kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Asetus on sellaisenaan kansallisesti sovellettavaa oikeutta. EU:n tietosuoja-asetus korvaa nykyisen henkilötietolain. Taloyhtiön tietosuojakysymykset ja henkilörekisterit on saatettava vastaamaan asetusta 25.5.2018 mennessä.

Tietosuoja-asetusta tulee täydentämään kansallisesti säädettävä tietosuojalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018) on annettu 1.3.2018. Lakiehdotuksen on esitetty tulevan voimaan 25.5.2018.

Niille taloyhtiöille, joiden toiminnassa on jo huomioitu henkilötietolain vaatimukset, tuo EU:n tietosuoja-asetus mukanaan vain vähäisiksi katsottavia lisävelvoitteita. Niissä taloyhtiöissä, joissa tietosuojasta ei ole toistaiseksi huolehdittu, on viimeistään nyt aika huomioida tietosuojavelvoitteet asianmukaisesti.

Tietosuoja-asetus sekä tietosuojalaki ovat yleisiä henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. Säännökset eivät nimenomaisesti anna vastausta kiinteistö- ja rakentamistoimialan erityiskysymyksiin. Euroopan tietosuojaneuvostolla on toimivaltaa antaa sitovia päätöksiä EU:n tietosuoja-asetuksen tulkitsemisesta/soveltamisesta. Toistaiseksi tällaisia päätöksiä ei ole annettu. Hallituksen esityksen mukaan yleinen valvontaviranomainen Suomessa tulisi olemaan tietosuojavaltuutettu, joka voi antaa neuvontaa ja ohjeistusta sille rekisteröidyn toimesta sille tutkittavaksi saatetussa asiassa.

Tietosuojavelvoitteiden asianmukainen huomiointi asunto-osakeyhtiöissä ja Kiinteistöliiton jäsenten käyttöön tarkoitettujen esimerkkityökalujen soveltuvuus taloyhtiön tarpeisiin kannattaa varmistaa tietosuojajuridiikkaan erikoistuneelta asiantuntijalta.

 

Haku