Yhtiökokous

Miten paikkakuntien siirtyminen koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen vaikuttaa yhtiökokousten pitämiseen?

(9.12.2020)

Yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty jo useammalla paikkakunnalla. Yhtiökokouksen tulkitaan olevan yleisötilaisuuteen rinnastettava tilaisuus.

Hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja kokouksenpidon muodosta. Muistutamme taloyhtiötä ennen yhtiökokouksen järjestämistä seuraamaan paikallista tilannetta tarkasti aluehallintoviraston sivuilta.

Jos päätöksiä on välttämätöntä tehdä, lue vinkit päätöksentekoon Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton tiedotteesta Uusilla rajoituksilla vaikutuksia yhtiökokouksiin.

Voiko hallitus joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos yhtiökokousta ei pidetä määräajassa?

 (10.12.2020)

Laissa ei ole säädetty suoraa sanktiota siltä varalta, että yhtiökokousta ei pidetä määräajassa. Toki on mahdollista, että yhtiön johto eli hallitus ja isännöitsijä, voivat joutua vahingonkorvausvastuuseen. Vastuu voi syntyä, jos lakia ja yhtiöjärjestystä rikotaan huolimattomuudella ja siitä aiheutuu osakkaalle vahinkoa.

Koronarajoitukset rajoittavat mahdollisuutta pitää yhtiökokouksia. Jos kokouksen pitäminen on välttämätöntä esimerkiksi vahinkoriskien välttämiseksi, suosittelemme hallituksia ryhtymään toimiin yhtiökokouksen järjestämiseksi määräajassa. Hallituksen tulee perehtyä kokousjärjestelyjen turvallisuutta koskeviin viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin sekä hyödyntää etäosallistamisen keinoja kokoukseen läsnä tulevien henkilöiden määrän minimoimiseksi.  

Jos kokoontuminen ei kutsun toimittamisen jälkeen olekaan mahdollista tiukentuvien viranomaismääräysten vuoksi, kannattaa yhtiössä vielä selvittää mahdollisuudet päättää asiasta kokousta pitämättä. Mikäli päätöksiä ei näin toimittaessa synny, ei vahingonkorvausvastuuta pitäisi tulkintamme mukaan syntyä.

Hallituksen toimikausi on päättymässä – miten toimitaan, jos korona rajoittaa yhtiökokousten pitoa?

 (10.12.2020)

Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muusta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta.

Jos hallituksen toimikausi on päättymässä, suosittelemme, että hallitus päättää kutsua koolle hallituksen vallinnasta päättävän yhtiökokouksen. Hallituksen tulee perehtyä kokousjärjestelyjen turvallisuutta koskeviin viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin sekä hyödyntää etäosallistamisen keinoja kokoukseen läsnä tulevien henkilöiden määrän minimoimiseksi.

Jos hallitus ei kutsu kokousta koolle ja hallituksen toimikausi päättyy, on hallituksen jäsenellä oikeus ja myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle valitsemaan uutta hallitusta. Koolle kutsumisessa tulee huomioida samat asiat kuin edellä tässä vastauksessa on todettu hallituksen päättäessä kokouksen järjestämisestä.

Miten jo koolle kutsuttu yhtiökokous perutaan?

(17.3.2020)

Yhtiökokouksen perumisesta ei ole säännöksiä laissa. Kokous kannattaa perua siten, että mahdollisimman moni saa tiedon kokouksen perumisesta. Ilmoitus kannattaa laittaa yhtiön ilmoitustauluille ja näkyvälle paikalle, esimerkiksi taloyhtiön ala-aulojen oviin sekä toimittaa huoneistoihin. Muualla asuville osakkaille kannattaa lähettää viestiä yhtiökokouksen peruuntumisesta esimerkiksi sähköpostitse tai postitse, jos kokoukseen on vielä sen verran aikaa, että postin voidaan arvella ehtivän ajoissa perille. Peruutuksesta voi ilmoittaa myös puhelimitse. On mahdollista, että ilmoitus ei tavoita kaikkia ja siksi myös kokouspaikan oveen on hyvä laittaa ilmoitus kokouksen peruutumisesta ja siitä, että uusi kokousaika tullaan ilmoittamaan myöhemmin.

Voidaanko pienessä yhtiössä yhtiökokous järjestää kuten ennenkin?

(24.11.2020)

Pienehköissä yhtiöissä 20 hengen raja ei välttämättä ylity, ja kokous voidaan pitää. Näissäkin yhtiöissä on kuitenkin perusteltua miettiä, onko kokous välttämätöntä järjestää juuri nyt. Jos kokous järjestetään, kannattaa pyrkiä varaamaan riittävän suuri kokoustila, jotta kokouksen osallistujat pystyvät istumaan etäällä toisistaan.

Lisäksi on hyvä huomioida, että 20 hengen raja ei ole valtakunnallinen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asunto-osakeyhtiöiden yli 20 hengen yhtiökokousten pitäminen sisätiloissa on kiellettyä ajalla 23.11.-13.12.2020. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien aluetta koskee sama 20 hengen raja marraskuun loppuun saakka, mutta joulukuussa rajana Vaasassa on jälleen 50 henkeä. Jokainen aluehallintovirasto antaa määräyksiä omalle alueelleen.

Voidaanko yhtiökokous pitää täysin etäkokouksena?

(20.3.2020)

Yhtiökokousta ei voi järjestää kokonaisuudessaan etäkokouksena, vaan aina on järjestettävä myös perinteinen yhtiökokous. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kokouspaikalla voi olla paikalla esimerkiksi vain isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja, joka yleensä toimii yhtiökokouksen puheenjohtajana. Tulee kuitenkin muistaa, että jos muutkin hallituksen jäsenet tai joku osakkaista haluaa osallistua kokoukseen tulemalla henkilökohtaisesti kokouspaikalle, niin hänellä on siihen oikeus. Tämä tulee huomioida jo kokouskutsuja lähetettäessä, eli kokouspaikka tulee edelleen kertoa kutsussa.

Yhtiössämme pitäisi päättää välttämättömästä kosteusvauriokorjauksesta. Kaikki yhtiön osakkaat ovat yksimielisiä. Onko meidän pakko päättää asiasta yhtiökokouksessa?

(30.3.2020)

Ei tarvitse. Yhtiössä voidaan tehdä päätös yhtiökokousta pitämättä, mutta vain jos yhtiön kaikki osakkaat ovat yksimielisiä siitä, että asiasta päätetään kokousta pitämättä ja yksimielisiä myös varsinaisesta päätösasiasta. Päätöksistä tehdään pöytäkirja kuten yhtiökokouksestakin.

Yhtiökokouksen ja hallituksen välistä toimivallanjakoa ajatellen, osa kosteusvauriokorjauksista voidaan päättää myös hallituksessa. Jos yhtiön korjausbudjetti sen mahdollistaa, hallitus voi tehdä päätöksen välttämättömän kosteusvauriokorjauksen käynnistämisestä.

Mitä tehdään, kun osa vanhuksista ei osaa tai halua käyttää etäyhteyksiä tai kun etäyhteyksien käyttäminen on vaikeaa isoissa yhtiöissä?

(19.3.2020)

Jos kokous on välttämätöntä pitää, hallituksen kannattaa valita mahdollisimman helppokäyttöinen tekniikka etäyhteyksiin. Etäosallistuminen voidaan mahdollistaa puhelimitse tai esimerkiksi skype- tai teams-kokoustyökalua käyttäen. Vaihtoehtoisesti hallitus voi päättää, ja ilmoittaa kokouskutsussa, että osallistuminen on mahdollista myös etukäteen sähköpostitse tai postitse. Etäyhteyden valitaan vaikuttaa myös yhtiön koko. Ketään ei voi pakottaa käyttämään etäyhteyttä ja on hyvä muistuttaa osakkaita myös mahdollisuudesta valtuuttaa joku toinen edustamaan itseään.

Kuinka monta henkilöä yhtiökokoukseen pitää vähintään osallistua, jotta kokous on pätevä?

(17.3.2020)

Yhtiökokous on pätevä, jos kokous on asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koollekutsuttu ja vähintään yksi osakeryhmä on kokouksessa edustettuna. Jotta kokouspöytäkirja saadaan laadittua, olisi hyvä, että kokouksessa olisi paikalla vähintään kaksi henkilöä, joista toinen toimisi kokouksen puheenjohtajana ja samalla myös kokouksen sihteerinä ja toinen valittaisiin pöytäkirjan tarkastajaksi.

Milloin varsinainen kevätyhtiökokous on viimeistään pidettävä?

(4.5.2020)

Yhtiökokous on yleensä pidettävä 6 kk sisällä tilikauden päättymisestä. Valtaosalla asunto-osakeyhtiöistä tilikausi on kalenterivuosi ja näissä yhtiöissä yhtiökokous on siis normaalisti pidettävä viimeistään kesäkuun aikana. Koronavirusepidemiasta johtuen eduskunta on hyväksyi 1.5.2020 voimaan tulleen poikkeuslain, ja tänä vuonna asunto-osakeyhtiöt saivat pitää 30.9.2019-31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksensa syyskuun 2020 loppuun mennessä. Lue poikkeuslaista tarkemmin

Jos taloyhtiössä ei vielä ole pidetty varsinaista kevätyhtiökokousta, tulee hallituksen viivytyksettä kutsua yhtiökokous koolle noudattaen kokoontumista koskevia määräyksiä ja suosituksia.

Kuka päättää, pidetäänkö yhtiökokous vai ei?

(20.3.2020)

Hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta. On siis hallituksen päätettävissä, milloin yhtiökokous pidetään ja mitä etäosallistumismahdollisuuksia otetaan käyttöön. Hallituksen kannattaa miettiä yhdessä isännöitsijän kanssa, miten kokousjärjestelyt ja etäosallistumismahdollisuus sujuvimmin hoidetaan.

Olen koronakaranteenissa. Haluan kuitenkin osallistua yhtiökokoukseen. Miten se on mahdollista?

(19.3.2020)

Yhtiökokoukseen osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä, jos kokouskutsussa on etäyhteysmahdollisuus huomioitu. Toinen vaihtoehto on valtuuttaa joku toinen käyttämään äänioikeutta puolestasi.

Jos etäosallistuminen yhtiökokoukseen halutaan toteuttaa postitse, miten tämä käytännössä toteutetaan?

(18.3.2020)

Etäosallistumisoikeuden mahdollistaminen postitse vaatii sen, että kaikista käsiteltävistä asioista on selkeät hallituksen päätösehdotukset, joita voi joko kannattaa tai vastustaa.

Onko yhtiöllä velvollisuus järjestää karanteenissa oleville osakkailleen tietokone, jotta he voivat osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyttä käyttäen?

(18.3.2020)

Asunto-osakeyhtiöllä ei ole velvollisuutta järjestää tietokoneita karanteenissa oleville osakkaille.

Jos etäkokouksessa tapahtuu ääntenlaskuvirhe, voiko moitekanne menestyä?

(19.3.2020)

Osakkeenomistaja voi moittia yhtiökokouksen päätöstä. Moittiminen tapahtuu nostamalla moitekanne käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Moitekanne voi menestyä vain, jos ääntenlaskussa tapahtunut virhe on vaikuttanut päätöksen sisältöön. Moitekanneoikeudenkäynteihin liittyy merkittäviä oikeudenkäyntikuluihin liittyviä riskejä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.